دانلود پایان نامه انرژی هسته ای 175ص

دانلود پایان نامه انرژی هسته ای 175ص

دانلود پایان نامه انرژی هسته ای 8صفهرست مطالب
عنوان ………………………………………………………………………………… صفحه
فصل اول: معرفي مواد پرتو زا
1-1- راديواكتيو …………………………………………………………………………………………… 2
1-1-1- اثر شيميايي ……………………………………………………………………………………….. 2
1-1-2- اثر لومينسانس ( فسفرسانس) ………………………………………………………………………. 2
1-1-3- اثر يونيزاسيون ………………………………………………………………………………………..

فروش گلس به قیمت مناسب با ارسال رایگان