جزوه آموزش نرم افزار GIS

دسته بندی جغرافیا
فرمت فایل pdf
تعداد صفحات 80
حجم فایل 7.971 مگا بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

جزوه آموزش نرم افزار GIS 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

پیشینه و مبانی نظری نوسازی و بهسازی بافت فرسوده

دسته بندی جغرافیا
فرمت فایل docx
تعداد صفحات 25
حجم فایل 58 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

2-1- مقدمه 14

2-2- توسعه پایدار15

2-2-1- توسعه پایدار شهری15

2-2-2-  شاخص های توسعه پایدار شهری17

2-2- 2-1-  شاخص سیاسی17

2-2-2- 2- شاخص های اجتماعی – فرهنگی 17

2-2-2-3-  شاخص های اقتصادی18

2-2-2-4- شاخص فناوری19

2-2-2-5-  شاخص زیست محیطی19

2-3- بررسی  بافت های شهری 20

2-3-1- بافت تاریخی 20

2-3 -2- بافت قدیم 21

2-3-3- بافت پیرامونی یا بافتهای با اسكان غیررسمی 21

2-3-4- بافت فرسوده 21

2-3-4-1-بافت های دارای میراث های شهری22

2-3-4-2-  بافت های شهری (فاقد میراث شهری) 22

2-3-4-3-  بافت های حاشیه ای (سكونتگاه های غیررسمی ) 22

2-3-5- ویژگی عمومی بافتهای فرسوده 23

2-3- 5- 1-  عمر ابنیه 23

2-3- 5- 2-  دانه بندی و تعداد طبقات23

2-3- 5- 3-  نوع مصالح 23

2-3- 5- 4-  وضعیت دسترسی ها 23

2-3-5- 5- وضعیت خدمات و زیر ساختهای شهری 24

2-4- دیدگاه های نظری در زمینه بهسازی و نوسازی بافتهای شهری 24

2-4-1- اوژن ویوله لودو ( 1879- 1814 م )24

2-4-2- جان راسکین (1900- 1818م)25

2-4-3- کامیلیو سیت (1843-1904م)26

2-4-4- کامیلو بویی تو (1914-1836) 26

2-4-5- لوکا بلترامی ( 1933-1854) 27

2-4-6- لودویکو کوارونی (1987-1911) 28

2-4-7- گوستاو جیووانی (1873-1947) 29

2-4-8- پاتریس گدس(1854-1932م )29

2-4-9- شارل اوارد ژانره مشهور به لوكوربوزیه (1887 -1965 م)30

2-4-10- کوین لینچ (1984-1918 م )31

2-4-11- کنزو تانگه  (1913)32

2-4-12- ادموند بیکن (1910- 2005 )32

2-5- روشهای مداخله در زمینه بهسازی و  نوسازی بافت های فرسوده 33

2-5-1- روش حفاظتی – بهداشتی34

2-5-2- روش حفاظتی – تزیینی34

2-5-3- روش بازسازی شهری34

2-5-4- روش مرمتی معماری – شهری برای فضاهای محدود 35

2-5-5-روش جامع مرمت شهری35

2-6- جمع بندی و نتیجه گیری36

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

پیشینه و مبانی نظری نقش مشارکت های مردمی در توسعه شهری

دسته بندی جغرافیا
فرمت فایل docx
تعداد صفحات 54
حجم فایل 312 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

2-1- بررسی تحقیقات انجام شده: 15

2-2- مبانی نظری: 22

2-2-1- توسعه: 22

2-2-2- مفهوم توسعه: 23

2-2-3- سیر تاریخی مفهوم توسعه: 25

2-2-4- توسعه از منظر صاحب نظران: 27

2-2-4-1- رستو: 27

2-2-4-2- دادلی سیرز: 27

2-2-4-3- مایکل تودارو: 28

2-2-5- توسعه شهری: 29

2-3- مشارکت: 30

2-3-1- مفهوم و معنای مشاركت.. 30

2-3-2- تاریخچه مشارکت: 33

2-3-3- طبقه بندی الگو های مشاركت: 37

2-3-4- سطوح و تكنیك های مشاركت.. 41

2-3-5- مراحل مشاركت.. 43

2-3-6- اشكال مشاركت: 44

2-3-7- گونه های مشاركت شهروندان: 46

2-3-8- مراحل تحول تاریخی مشاركت.. 49

2-3-9- الگوهای مشاركتی تجربه شده در دو دهه اخیر. 50

2-3-10- مزایای مشارکت.. 52

2-3-11- موانع مشارکت: 53

2-3-12- ابعاد نظری مشارکت: 55

2-3-12-1- پارادایم واقعیت اجتماعی: 55

2-3-12-2- پارادایم تعریف اجتماعی: 56

2-3-12-3- پارادایم رفتار اجتماعی: 56

2-3-12-3- پارادایم ترکیبی: 57

2-3- 13- نظریه های مشارکت پذیری: 58

2-3-13-1- نظریه هانتیگتون ونلسون: 58

2-3-13-2- نظریه مشاركتی جان ترنر: 59

2-3-13-3- نظریه مشاركتی جیمز میجلی: 61

2-3-13-4- نظریه مشاركتی اسكات دیوید سون: 62

2-3-13-5- نظریه مشاركتی دیوید دریسكل: 63

2-3-14- ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮدﻣﯽ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و توسعه ﺷﻬﺮی: 64

2-3-15- جمع بندی: 68

2-3-16- مدل مفهومی تحقیق: 69

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

پیشینه و مبانی نظری نقش مشارکت مردم در توسعه روستاها

دسته بندی جغرافیا
فرمت فایل docx
تعداد صفحات 34
حجم فایل 148 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

2-1. تعاریف  و مفاهیم مشارکت…………………………………………………………………………………………………………… 24

2- 2 . انواع مشارکت  بر حسب موضوع و قلمرو اجرایی ……………………………………………………………………… 26

2- 2 – 1 . مشارکت اجتماعی …………………………………………………………………………………………………………….. 26

2- 2 – 2 . مشارکت اقتصادی …………………………………………………………………………………………………………….. 26

2- 2 – 3 . مشارکت سیاسی ……………………………………………………………………………………………………………….. 27

2- 2 – 4 . مشارکت فرهنگی ……………………………………………………………………………………………………………… 27             2- 3 . الگوهای مشارکت 27

2- 3 – 1 . الگوهای مشارکت بر حسب نوع………………………………………………………………………………………….. 28

2- 3 – 2 . الگوهای مشارکت بر حسب سطوح جغرافیایی……………………………………………………………………… 28

2- 3 – 3 . الگوهای مشارکت بر حسب کیفیت و همکاری ……………………………………………………………………. 29

2- 3 – 3 – 1 – . مشارکت طبیعی……………………………………………………………………………………………………….. 29 

2 – 3 – 3 – 2 . مشارکت ارادی………………………………………………………………………………………………………….. 29                                2- 3 – 3 – 3 . مشارکت خود به خودی ……………………………………………………………………………………………………………………… 29                           2- 3 – 3 – 4 . مشارکت بر انگیخته…………………………………………………………………………………………………………………………….. 29                                       2-4 . مشارکت و نقش آن در توسعه روستایی…………………………………………………………………………………………………. 30                                      2 – 5 . مشارکت  مسولیت پذیری……………………………………………………………………………………………………………………. 31                                     2- 6 . ضرورت مشارکت در توسعه روستایی ………………………………………………………………………………………………….. 31                                        2 – 7 . قدرت و مشارکت ………………………………………………………………………………………………………………………………. 32                                     2 – 8 . مشارکت و پایداری اقتصاد روستایی …………………………………………………………………………………………………….. 34 

2-9. مشارکت و کشاورزی پایدار…………………………………………………………………………………………………………. 35                                        

2-10 . مشارکت اطلاعات محور………………………………………………………………………………………………………….. 36                                            2- 11 . فرایند مشارکت ………………………………………………………………………………………………………………………….. 37                                       2- 12 . پیش شرطهای ضروری برای مشارکت مردم …………………………………………………………………………………………. 37                                     2- 12 – 1 . وجود یک نظام مردمی …………………………………………………………………………………………………………………….. 38                                      2- 12 – 2 . ایجاد روحیه دموکراسی و تصمیم گیری جمعی………………………………………………………………………………… 38                                                2- 12 – 3 . تمرکز زدایی……………………………………………………………………………………………………………………. 38                                  2 – 12 – 4 . واگذاری اختیار و قدرت تصمیم گیری به مردم…………………………………………………………………………………….. 39                                     2- 12 – 5 . وجود رهبران قدرتمند محلی…………………………………………………………………………………………………………….. 39                                     2- 12 – 6 . وجود سنتهای فرهنگی و اجتماعی……………………………………………………………………………………………………… 40                                                 2- 12 – 7 . پذیرش تنوع افکار در بین روستاییان…………………………………………………………………………………. 40                                        2- 12 – 8 . پذیرش سیستم های نظارتی از طرف مردم روستایی………………………………………………………………………….. 41                                       2- 12 – 9 . قراردادن اطلاعات و آگهی های لازم در دسترس روستاییان………………………………………………………………. 41                                    2- 13 . مشارکت و اعتماد اجتماعی………………………………………………………………………………………………………………….. 41                                                2- 14 . ابزار مشارکت………………………………………………………………………………………………………………………… 42                                             

2 – 15 . نقاط قوت مشارکت مردمی در پیشبرد اهداف توسعه روستایی………………………………………………….. 44                                         2 – 16 . آثار مشارکت در مراحل مختلف برنامه ریز توسعه روستایی  ……………………………………………………………….. 45                                                2- 17 . موانع مشارکت……………………………………………………………………………………………………………………….. 46           

2- 18 . نظریه های توسعه روستایی مشارکتی………………………………………………………………………………………… 49

2-19 .روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………….. 52                        2-20. تکنیک های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 52

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

پیشینه و مبانی نظری نقش گردشگری در تغییرات اقتصادی، اجتماعی و کالبدی روستا

دسته بندی جغرافیا
فرمت فایل docx
تعداد صفحات 41
حجم فایل 93 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

بصورت فایل ورد

همراه با منابع 

2-1-    مقدمه….. 28

2-2-    مفهوم توریسم (گردشگری) 29

2-3-    مفهوم توریست (گردشگر) 30

روستا و روستانشینی.. 31

2-3-1-     تعریف روستا متناسب با گردشگری روستایی.. 32

2-4-    تاریخچه گردشگری روستایی.. 34

2-5-    توسعه و مفاهیم مرتبط با آن.. 35

2-5-1-     تعریف توسعه. 35

2-5-2-     تعریف توسعه روستایی و اهداف آن.. 36

2-6-    گردشگری روستایی.. 38

2-7-    اقسام گردشگری روستایی.. 42

2-7-1-     گردشگری کشاورزی.. 42

2-7-2-     گردشگری سبز. 42

2-7-3-     اکوتوریسم (طبیعت گردی) 42

2-7-4-     گردشگری غذایی.. 43

2-7-5-     گردشگری ماجراجویانه. 43

2-7-6-      گردشگری به منظور دیدار از دوستان و آشنایان.. 44

2-7-7-     گردشگری با انگیزه خاص…. 44

2-7-8-     سایر فعالیت‏ها و فرهنگ سنتی روستایی.. 45

2-8-    علل توسعه گردشگری روستایی در دنیای مدرن.. 45

2-8-1-     جذابیت‏های بصری روستایی.. 46

2-8-2-     شرایط اقلیمی و آب و هوای مطلوب روستاها 46

2-8-3-     وجود چشمه‏ های آب معدنی و آب درمانی و منابع گیاهی در مناطق روستایی.. 47

2-8-4-     توسعه اقامتگاه ‏های گردشگران در مناطق روستایی.. 47

2-8-5-     سهولت دسترسی به روستاها 48

2-8-6-      پدیده شهرگریزی.. 48

2-9-    دیدگاه ‏های مربوط به توسعه گردشگری روستایی.. 49

2-9-1-     گردشگری روستایی به عنوان راهبردی برای توسعه روستایی.. 49

2-9-2-     گردشگری روستایی به عنوان سیاستی برای بازساخت سکونتگاه‏ های روستایی.. 49

2-9-3-     گردشگری روستایی ابزاری برای توسعه پایدار و حفاظت از منابع طبیعی.. 50

2-10-  اثرات و پیآمدهای گردشگری در نواحی روستایی.. 52

2-11-  بعد اقتصادی گردشگری روستایی.. 53

2-12-  بعد فرهنگی ـ اجتماعی گردشگری روستایی.. 56

2-12-1-   پیآمدهای بالقوه مثبت فرهنگی ـ اجتماعی.. 57

2-12-2-   پیآمدهای بالقوه منفی فرهنگی ـ اجتماعی.. 58

2-12-3-   گردشگری مطلوب… 59

2-13-  بعد محیطی گردشگری روستایی.. 59

2-13-1-   پیآمدهای بالقوه مثبت محیطی.. 60

2-13-2-   پیآمدهای بالقوه منفی محیطی.. 61

2-13-3-   گردشگری مطلوب… 62

2-14-  بعد کالبدی و فیزیکی گردشگری روستایی.. 63

2-14-1-   پیآمدهای بالقوه مثبت كالبدی و فیزیكی.. 63

2-14-2-   پیآمدهای بالقوه منفی  63

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

پیشینه و مبانی نظری نقش عوامل اقلیم در بروز تصادفات رانندگی

دسته بندی جغرافیا
فرمت فایل docx
تعداد صفحات 39
حجم فایل 123 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

12

2-1ادبیات تحقیق

12

2-1-1 تعاریف و مفاهیم


17

2-1-2  تعریف شبکه و انواع شبکه ها


19

2-1-2-1 نظام ارتباطات و حمل و نقل شهری


20

2-1-2-2 طرح های جاده‌های شهری


20

2-1-2-3 انواع جاده‌های شهری


21

2-1-2-4 ظرفیت جاده‌ها در شهر


21

2-1-2-5  تقاطع‌ها 


21

2-1-2-5-1  فاصله بین تقاطع‌ها22

2-1-2-5-2 انواع تقاطع ها23

2-1-2-6  پارکینگ 


24

2-1-2-7-  انواع راه‌های شهری


24

2-1-2-8 راه‌های شریانی


25

2-1-2-9 راه و شبکه‌های ارتباطی


26

2-1-2-10 ظرفیت راه‌های شهری


26

2-1-2-11  عوامل کاهش ظرفیت


27

2-1-2-12 ظرفیت عملی


27

2-1-2-13 طبقه بندی شبکه‌های ارتباطی


27

2-1-2-14 پارکینگ خیابانی 


28

2-1-2-15 راه‌های پیاده


28

2-1-2-15-1 پیاده روها29

2-1-2-15-2 پیاده راه‌ها29

2-1-2-16 بررسی جزئیات هر یک از شبکه‌های حمل و نقل


30

2-2-3 رابطه بین آب و هوا و حمل ونقل


31

2-2-3-1بارش و سوانح جاده ای


33

2-2-3-2 یخبندان و تاثیر آن بر حمل و نقل


37

2-2-3-3 مه و تأثیرات آن در تصادفات و حمل و نقل جاده ای


37

2-2-4 وضعیت اقلیم شناسی جاده ای در جهان


38

2-2-5 پارامترهای مورد سنجش در ایستگاه های هواشناسی


39

2-2-6 اهمیت پیش بینی هواشناسی در عبور و مرور جاده ای در ایران و ایجاد دستگاه های هواشناس مخصوص جاده ها


40

2-2-7 گردشگری در ایران و رابطه آن با عوامل حمل و نقل


41

2-2-8 جغرافیای توریستی و رابطه آن با اقلیم


42

2-2-9 ابعاد تصادف جاده ای


42

2-2-9-1 ابعاد جابجایی گردشگری در ایران مخصوصاً در ایام تعطیل و رابطه آن با تصادفات جاده ای


43

2-3 پیشینه تحقیق


 بصورت فایل ورد

همراه با منابع

       

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

پیشینه و مبانی نظری نقش عوامل اکولوژیکی در توسعه فیزیکی شهرها

دسته بندی جغرافیا
فرمت فایل docx
تعداد صفحات 18
حجم فایل 68 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

2-1)مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………..25

2-2). مباحث مربوط به توسعه شهری. …………………………………………………………………………………………..25

2-2-1). شهر……………………………………………………………………………………………………………………………………25

 2-2-2). برنامه ریزی………………………………………………………………………………………………………………………….26

2-2-3). برنامه­ ریزی شهری……………………………………………………………………………………………………………..27

2-2-4). کاربری اراضی…………………………………………………………………………………………………………………….27

2-2-5). رشد و توسعه شهری………………………………………………………………………………………………………….28

2-2-6). مفهوم توسعه فیزیکی………………………………………………………………………………………………………..28

2-2-7). فضای شهری……………………………………………………………………………………………………………………..29

 2-2-8). بافت………………………………………………………………………………………………………………………………….29

2-2-9). نظریات مورفولوژیکی و توسعه فیزیکی شهر……………………………………………………………………..30

2-2-10). توسعه فیزیکی شهر از دیدگاه اکولوژیک………………………………………………………………………..31

2-2-11). نظریه ­های هسته ­های متعدد شهر یا شهر چند هسته ای………………………………………………..31

2-2-12). نظریه ساخت دوایر متحدالمرکز…………………………………………………………………………………….32

2-2-13). نظریه ساخت ستاره ­ای شکل…………………………………………………………………………………………..32

2-2-14). نظریه محوری یا توسعه قطاعی شهر………………………………………………………………………………33

2-2-15). نظریه شهر خطی…………………………………………………………………………………………………………….33

2-3). متغیرهای موثر در مکان­یابی توسعه­ ی فیزیکی شهرها………………………………………………………..33

2-3-1). مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………….33

2-3-2). ژئومورفولوژی……………………………………………………………………………………………………………………34

2-34). جنس خاک…………………………………………………………………………………………………………………………34

2-3-5). قابلیت خاک. ………………………………………………………………………………………………………………….35

2-3-6). شیب…………………………………………………………………………………………………………………………………35

2-3-7). باد…………………………………………………………………………………………………………………………………….35

2-3-8). آب­های زیرزمینی……………………………………………………………………………………………………………..36

2-3-9). ارتفاع…………………………………………………………………………………………………………………………………36

2-3-10). رعایت حریم گسل………………………………………………………………………………………………………….36

2-3-11). جهت­ های جغرافیایی……………………………………………………………………………………………………….36

2-3-12). حریم رودخانه ها……………………………………………………………………………………………………………..37

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

پیشینه و مبانی نظری نقش شیب و پوشش گیاهی در سیل خیزی

دسته بندی جغرافیا
فرمت فایل docx
تعداد صفحات 14
حجم فایل 53 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

2 -1. سیل.. 10

2-2. جریان رودخانه ای.. 10

2-3. رابطه بین جریان رودخانه ای و متغیر های بستر رودخانه. 10

2-4. عوامل موثر در بروز سیل.. 11

2-5. علل وقوع و تشدید سیلاب… 11

2-5-1. عوامل ناشی از شرایط طبیعی.. 11

2-5-1-1 عوامل اقلیمی.. 11

2-5-1-2  شرایط توپوگرافی.. 12

2-5-1-3  عوامل حوضه‎ای.. 12

2-5-1-4 زمین شناسی و خاک شناسی حوضه. 13

2-5-1-5  ویژگی های پوشش گیاهی حوضه. 14

2-6. عوامل ناشی از بهره برداری و دخالت انسان. 14

2-6-1. بهره برداری نادرست از منابع طبیعی.. 14

2-6-2. تجاوز به حریم رودخانه. 15

2-6-3. برداشت بی رویه شن و ماسه. 15

2-6-4. تخلیه آشغال، زباله و فاضلاب به رودخانه ها 15

2-6- 5. نامناسب بودن سازه ها 15

2-7. انواع سیل.. 16

2-7-1. سیل ناگهانی.. 16

2-7-2. سیل رودخانه ای.. 16

2-7-3. سیل ساحلی.. 17

2-7-4. دلیل انسانی.. 17

2-7-5. سیل ناگهانی شهر. 18

2-7-6. مشخصات سیل. 18

2-7-7. پیش بینی سیل های رودخانه ای

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

پیشینه و مبانی نظری نقش ژئوپلیتیک بنادر

دسته بندی جغرافیا
فرمت فایل docx
تعداد صفحات 46
حجم فایل 172 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

2-1- ژئوپلیتیک . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8

2 -2 – مفهوم ژئوپلیتیک . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9

2 – 2 – 1 – رابطه ژئوپلیتیک و توسعه . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12

2 – 2 – 2 – رابطه ژئوپلیتیک و اقتصاد . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15

2 – 2 – 3 – رابطه ژئوپلیتیک و سیاست . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16

2 -3 – مفاهیم مرتبط با ژئوپلیتیک . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17

2 – 3 – 1 – مفهوم ژئواکونومیک . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18

 2– 3 – 2 – مفهوم ژئوکالچر . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  23

2 – 3 – 3 – مفهوم ژئوپلیتیک انتقادی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  27

2 -4 – نقش دریاها در توسعه اقتصادی . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  32

2– 4 – 1 – مفهوم ساحل و ویژگی های آن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  32

2 – 4 – 2 – مفهوم بندر و ویژگی های آن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  34

2– 4 – 3 –  انواع بنادر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  35

2 – 4 – 4 – پیشینه بنادر ایران . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  42

2 – 4 – 5 – مهمترین بنادر ایران . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  47

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

پیشینه و مبانی نظری نقش آلودگی زباله های دفن شده بر محیط زیست

دسته بندی جغرافیا
فرمت فایل docx
تعداد صفحات 38
حجم فایل 72 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

2-1 پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………… 16   

     2-2 برنامه ریزی……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 17

     2-2-1 برنامه ریزی ناحیه ای………………………………………………………………………………………………………………….. 17

     2-3 شهر………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 17

     2-4 مواد زاید جامد شهری………………………………………………………………………………………………………………………… 18

    2-4-1 زباله شهری ………………………………………………………………………………………………………………………………. 18

     2-5 منابع تولید مواد زاید جامد شهری……………………………………………………………………………………………………….. 19

     2-5-1 منابع تولید و انواع مواد زاید جامد موجود در آن…………………………………………………………………………… 20

     2-5-2 عوامل موثر در میزان تولید زباله…………………………………………………………………………………………………… 21

     2-5-3 خطرات بهداشتی مواد زاید جامد شهری……………………………………………………………………………………… 22

     2-5-4 عوارض تولید و دفن زباله……………………………………………………………………………………………………………. 23

     2-5-5 ترکیبات مواد زاید جامد شهری ………………………………………………………………………………………………….. 23

     2-5-6 روشهای دفن مواد زاید جامد شهری…………………………………………………………………………………………….. 24

     2-6 سیر تحولات مواد زاید جامد شهری در جهان………………………………………………………………………………………. 24

     2-7 سیر تحولات مواد زاید جامد شهری در ایران……………………………………………………………………………………….. 26

     2-8 ساماندهی………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 29

     2-8-1 سیستم ساماندهی زباله در ایران……………………………………………………………………………………………………. 29

     2-9 مکانیابی دفن زباله……………………………………………………………………………………………………………………………… 32

     2-10 هدف از مکانیابی دفن زباله……………………………………………………………………………………………………………….. 32

     2-11 اهمیت دفن بهداشتی مواد زاید شهری ……………………………………………………………………………………………… 33

     2-12 مناطق مناسب برای دفن زباله……………………………………………………………………………………………………………. 33

    2-13 مقررات مکانیابی محل دفن زباله های شهری از نظر مسایل زیست محیطی……………………………………………. 34

    2-13-1 درآمد……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 34

    2-13-2 دسته بندی عوامل موثر در مکان یابی محل دفن…………………………………………………………………………… 36

       2-13-3 فاصله محل جمع آوری تا مرکز دفن و دسترسی به جاده ها…………………………………………………………… 46

           2-13-3-1 دسترسی به تسهیلات برق رسانی آب و سیستم فاضلاب……………………………………………………… 46

    2-13-3-2 استفاده کنونی و آتی از زمین…………………………………………………………………………………………….. 47

    2-13-3-3 جمع بندی معیارهای مکانیابی محل دفن …………………………………………………………………………… 47

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

فروش گلس به قیمت مناسب با ارسال رایگان