رابطه تفکر انتقادی با نحوه نگرش در باره مواد روان گردان در دانش آموزان دختر اول دبیر ستان کرج

رابطه تفکر انتقادی با نحوه نگرش در باره مواد روان گردان در دانش آموزان دختر اول دبیر ستان کرج

رابطه تفکر انتقادی با نحوه نگرش در باره مواد روان گردان در دانش آموزان دختر اول دبیر ستان کرج

چكيده هدف: هدف از اين پژوهش بررسي رابطه تفكر انتقادي و نحوه نگرش درباره مواد روان گردان بوده است.
روش: اين مطالعه يك مطالعه توصيفي است كه با روش همبستگي انجام گرفته است.نمونه مورد بررسي آن شامل 210 دانش آموزان دخترسال اول دبيرستان شهرستان کرج است كه به روش نمونه گيري در دسترس انتخاب و به ابزار تحقيق(پرسشنامه مهارت هاي تفكر انتقادي و نگرش سنج مواد مخدر)پاسخ دادند.
نتايج: نتايج حاصل ازتجزيه و تحليل داده ها با استفاده از روش همبستگي پيرسون…

رابطه بين احقاق حق جنسي با رضايتمندي زناشويي و پرخاشگري در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتي درماني شهرستان منوجان

رابطه بين احقاق حق جنسي با رضايتمندي زناشويي و پرخاشگري در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتي درماني شهرستان منوجان

رابطه بين احقاق حق جنسي با رضايتمندي زناشويي و پرخاشگري در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتي درماني شهرستان منوجان

فهرست مطالبعنوان صفحه
چکيده:1
فصل اول : طرح پژوهش 2
1-1-مقدمه:3
1-2- بيان مساله4
1-3- اهميت وضرورت تحقيق:4
1-4- اهداف تحقيق7
1-4-1- هدف کلي :7
1-4-2- اهداف ويژه:7
1-4-3- اهداف کاربردي8
1-5- فرضيه هاي تحقيق:8
1-5-1- فرضيه اصلي :8
1-5-2- فرضيه هاي اختصاصي تحقيق:8
1-6- سوالات تحقيق:9
1-7- تعاريف مفاهيم9
1-7-1- تعاريف نظري:9
فصل دوم : پیشینه تحقیق11
2-1-احقاق حق جنسي12
2-2- رضايت زناشويي :15
2-2-1- عوامل و مولفه هاي رضايت زناشويي :16
2-3- پرخاشگري25
2-3-1- تعريف پرخاشگري26
2-3-2- عوامل پيش بيني…

تاثیر راهبردهای مقابله با موقعیت های استرس زا (CSSS) بر اخنلال اضطراب فراگیر (GAD) در دانشجویان دختر دانشگاه شهید باهنر کرمان

تاثیر راهبردهای مقابله با موقعیت های استرس زا (CSSS) بر اخنلال اضطراب فراگیر (GAD) در دانشجویان دختر دانشگاه شهید باهنر کرمان

تاثیر راهبردهای مقابله با موقعیت های استرس زا (CSSS) بر اخنلال اضطراب فراگیر (GAD) در دانشجویان دختر دانشگاه شهید باهنر کرمان

 چکیدهپیچیدگی زندگی در دنیای امروز به حدی است که مواجهه با انواع استرس و تنیدگی را اجتناب ناپذیر می سازدو تا زمانی که انسان ها ناگزیر به رویارویی با تنیدگی های مختلف هستند،آسیبپذیر بوده و سازگاری آنها با محیط در معرض خطر است. بنابراین کسب مهارت های مقابله موثر با استرس ها برای حفظ سلامت جسمی و روانی و بهزیستی انسان ها از اهمیت خاصی برخوردار است. هدفکلی این پژوهش عبارت بوده است از بررسی تاثیر راهبردهای مقابله با استرس (CSSS) بر اختلال…

بررسی رابطه بین امیدواری و معنویت (دینداری) با سلامت¬روانی در بین دانشجویانword

بررسی رابطه بین  امیدواری و معنویت (دینداری)  با   سلامت¬روانی در بین دانشجویانword

بررسی رابطه بین امیدواری و معنویت (دینداری) با سلامت¬روانی در بین دانشجویانword

چکيده اميدواری از جمله سازه های مطرح شده در روانشناسی مثبت گرا است که بر اساس پيشينه پژوهش با مفاهيم زیادی در روانشناسی همبسته است. هدف پژوهش حاضر ارائه مدلی بر اساس رابطه امیدواری و معنویت بر اساس واسطه گری سلامت روان است. پژوهش های دیگر عمدتاً سلامت روان را به عنوان متغیر وابسته بررسی نموده اند. در حالیکه بررسی حاضر به دنبال بررسی سلامت روان به عنوان متغیر واسطه است. همین امر موجب ارتقای ادبیات نظری در این حوزه خواهد بود.
جامعه آماري…

بررسی نقش پیش بینی کنندگی سبک های تفکر و نگرش¬های ناکارآمد فرزند پروری والدین بر اضطراب کودکان

بررسی نقش پیش بینی کنندگی سبک های تفکر و نگرش¬های ناکارآمد فرزند پروری والدین بر اضطراب کودکان

بررسی نقش پیش بینی کنندگی سبک های تفکر و نگرش¬های ناکارآمد فرزند پروری والدین بر اضطراب کودکان

 چکیدهبررسی نقش پیش بینی کنندگی سبک های تفکر و نگرش های ناکارامد فرزند پروری والدین بر اضطراب کودکان
 مدل های نظری بر نقش رفتار های فرزند پروری والدین در رشد و ماندگاری اضطراب کودک تاکید دارند. یکی از پیش بینی کننده های مهم رفتار والدین که تا کنون در رابطه با اختلالات اضطرابی کودکان به طور گسترده مورد پژوهش قرار نگرفته است شناخت و عقاید والدین است. هدف این پژوهش بررسی نقش پیش بینی کنندگی سبک های تفکر مادران و نگرش های فرزند پروری…

بررسي نظرات متخصصين اطلاع رساني در مورد اضافه بار اطلاعاتي وبword

بررسي نظرات متخصصين اطلاع رساني در مورد اضافه بار اطلاعاتي وبword

بررسي نظرات متخصصين اطلاع رساني در مورد اضافه بار اطلاعاتي وبword

چكيده امروزه، يکي از مهم‌ترين موضوعات در زمينه مديريت اطلاعات، مسئله‌اي است که از آن به عنوان «اضافه بار اطلاعات» ياد مي‌شود. با ظهور اينترنت اهميت اضافه بار اطلاعات دو چندان شده است. اين پژوهش به بررسي نظرات متخصصين اطلاع رساني در مورد اضافه بار اطلاعاتي وب جهت ارائه راهکارهاي بهتر و مناسبتر براي رفع و کنترل اضافه بار اطلاعاتي وب، مي‌پردازد. در اين پژوهش که جامعه آن کتابداران و متخصصان اطلاع رساني عضو گروه بحث دانشگاه…

بررسی میزان مهارت مدیریت زمان در نوجوانان و ارائه راهکارهای رسانه ای برای تقویت آنword

بررسی میزان مهارت مدیریت زمان در نوجوانان و ارائه راهکارهای رسانه ای برای تقویت آنword

بررسی میزان مهارت مدیریت زمان در نوجوانان و ارائه راهکارهای رسانه ای برای تقویت آنword

فهرست مطالب عنوانصفحه
چکیده 1
فصل اول: چارچوب تحقیق 2
مقدمه 3
بیان مسئله 5
اهمیت و ضرورت تحقیق 10
اهداف تحقیق 12
سؤال‌های تحقیق 13
فرضیه‌های تحقیق 13
تعریف مفاهیم 14
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق 16
مقدمه 17
ماهیت و مفهوم زمان 18
تاریخچه مختصر از زمان 20
مفهوم مدیریت زمان 24
مبانی نظری مدیریت زمان 24
مفهوم نوجواني 40
نوجوانی و رشد آن در مکتب اسلام 40
نوجوانی و رشد آن در نظریه‌های معاصر 42
نظریه‌های رشد نوجوانی 44
ویژگی‌های…

"بررسي مسير مگنوسلولار مغز در افراد داراي ويژگي¬هاي شخصيتي اسكيزوتايپال و مقايسه آن با افراد بهنجار

"بررسي مسير مگنوسلولار مغز در افراد داراي ويژگي¬هاي شخصيتي اسكيزوتايپال و مقايسه آن با افراد بهنجار

"بررسي مسير مگنوسلولار مغز در افراد داراي ويژگي¬هاي شخصيتي اسكيزوتايپال و مقايسه آن با افراد بهنجار

 چكيده بررسي مسير مگنوسلولار مغز در افراد داراي ويژگي هاي شخصيتي
اسكيزوتايپال و مقايسه آن با افراد عادي
امروزه اختلال شخصيت اسكيزوتايپال يكي از مهمترين اختلالات شخصيت است. نتایج این پژوهش نقص عصبی مگنوسولار که يكي از نقص هاي اساسي فيزيولوژيايي (نقص بینایی) است را در افراد دارای ویژگی های شخصیتی اسکیزوتیپی نشان داد.چون اين اختلال يكي از اختلالات شخصيتي زمينه ساز اسكيزوفرنيا است براي درمان و تشخيص اين بيماري موثر است. همچنین این…

بررسی مبانی وآثار تربیتی حج ازمنظر قرآن وروایاتword

بررسی مبانی وآثار تربیتی حج ازمنظر قرآن وروایاتword

بررسی مبانی وآثار تربیتی حج ازمنظر قرآن وروایاتword

فهرست مندرجاتفصل اول: کلیات تحقیق
1-1- مقدمه2
1-2- بیان مسأله3
1-3- اهمیت تحقیق5
1-4- اهداف تحقیق6
1-5- سؤالات تحقیق6
1-6- تعریف اصطلاحات7
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه ی تحقیق
2-1-مقدمه8
2-2- بخش اول: مبانی نظری9
مفاهیم لغوی حج. 9
مفاهیم اصطلاحی حج. 10
ویژگی های کعبه. 11
الف) نخستین خانه. 11
ب) خانه مبارک. 11
ج‌)هدایت عمومی وهمگانی. 12
د‌)بیت عتیق…12
ه‌)ملجأ ومرجع مردم. 14
مفهوم نیت و عمل خالص از منظر امام صادق14
حج و قصد قربت. 15
پاداش قصد قربت در حج….

عنوان : بررسی عوامل مدیریتی موثر بر بهره وری سازمان از دیدگاه مدیران و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

عنوان :  بررسی عوامل مدیریتی موثر بر بهره وری سازمان از دیدگاه مدیران و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

عنوان : بررسی عوامل مدیریتی موثر بر بهره وری سازمان از دیدگاه مدیران و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

فهرست مطالبعنوان صفحه
 چکیده
 فصل اول کلیات تحقیق
مقدمه………………………………………………………………………………….. 2
بیان مسئله…………………………………………………………………………….. 5
چارچوب نظری تحقیق………………………………………………………………. 6
اهمیت موضوع تحقیق……………………………………………………………….. 7
هدفهای تحقیق………………………………………………………………………… 8
سوالات پژوهش……………………………………………………………………… 8
تعاریف مفاهیم…

فروش گلس به قیمت مناسب با ارسال رایگان