بررسی تطبیقی بزه آدم ربایی در حقوق کیفری ایران و لبنانword

بررسی تطبیقی بزه آدم ربایی در حقوق کیفری ایران و لبنانword

بررسی تطبیقی بزه آدم ربایی در حقوق کیفری ایران و لبنانword

فهرست‎مطالب‎چکیده1
مقدمه2
الف – اهمیت تحقیق :2
ب- اهداف تحقیق :3
ج- پرسش های تحقیق :4
د- فرضیه های تحقیق :4
ه – روش تحقیق :5
و– سازماندهی تحقیق :5
بخش نخست6
بخش نخست : مفاهیم، پیشینه و درآمدی بر ارکان بزه آدم ربایی7
فصل نخست : مفاهیم، پیشینه و تحولات تاریخی7
مبحث نخست : واژه شناسی7
گفتارنخست : مفاهیم لغوی و اصطلاحی آدم ربایی7
الف – مفهوم لغوی7
ب: مفهوم اصطلاحی آدم ربایی8
مبحث دوم : پیشینه و تحولات تاریخی11
گفتار نخست : در حقوق…

بررسی تطبیقی اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره از دیدگاه اهل سنت و فقه امامیه و حقوق ایران

بررسی تطبیقی اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره از دیدگاه اهل سنت و فقه امامیه و حقوق ایران

بررسی تطبیقی اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره از دیدگاه اهل سنت و فقه امامیه و حقوق ایران

فهرست مطالبعنوان صفحه
چکیده:. 4
مقدمه. 5
فصل اول. 7
مقدمه. 7
بخش اول: کلیات اذن. 9
مبحث اول:اذن عمل حقوقی نیست. 9
مبحث دوم:اذن عمل حقوقی می باشد. 9
بخش دوم:. 11
مبحث اول: اذن یک طرفه است. 11
مبحث دوم:اذن قابل رجوع است.. 12
مبحث سوم: اذن حق است یا حکم. 13
مبحث چهارم:اذن ولی مطلق نبوده ومنحصر به پدریاجدپدری می باشد.. 14
بخش سوم: ولایت پدر و جد پدری در نکاح باکره. 15
مبحث اول:ولایت در لغت. 16
مبحث دوم: ولایت در اصطلاح. 16
مبحث سوم: اذن پدر یاجد پدری بردخترباکره…

بررسی تحولات حقوق بین الملل در مخاصمات مسلحانه دریاییword

بررسی تحولات حقوق بین الملل در مخاصمات مسلحانه دریاییword

بررسی تحولات حقوق بین الملل در مخاصمات مسلحانه دریاییword

فهرستعنوان صفحه
 چكيده…………………………………………………………………………………………………………………………………1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………….3
 بخش اول
كليات
 فصل اول: مخاصمات مسلحانه دریایی
 گفتار اول – سیر تحول تاریخی در مخاصمات مسلحانه دریایی
 بند ا- دوران باستان………………………………………………………………………………………………………….7
مبحث اول- اقوام واجد تمدن دریایی و…

بررسي و تحلیل آتش بس و پایان جنگ در حقوق بين المللword

بررسي  و تحلیل آتش بس و پایان جنگ  در حقوق بين المللword

بررسي و تحلیل آتش بس و پایان جنگ در حقوق بين المللword

فهرستعنوان………………………………….. صفحه
چکیده‌ي
مقدمه‏1
الف. بيان مسئله2
ب. پرسش هاي پژوهش:3
ج. فرضيات پژوهش3
د. اهداف تحقیق:3
هدف کلی تحقیق:3
اهداف جزیی:3
هـ. روش تحقیق :4
و. نوع تحقیق :4
ز. ساختار تحقیق :4
فصل اول : تعاريف و مفاهيم جنگ
1-1. تعریف جنگ5
1-2. انواع جنگ8
1-2-1. انواع جنگ بر حسب کنوانسیونهای 1949 ژنو و دو پروتکل متمم (1977)9
1-2-2. برخوردهای مسلحانه بین المللی10
1-2-3. برخورد بین اعضای متعاهدی که یکدیگر را شناسایی نکرده اند11
1-2-4. برخورد میان…

بررسی امکان احقاق حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی در نظام حقوقی بین المللی

بررسی امکان احقاق حقوق اقتصادی  اجتماعی و فرهنگی در نظام حقوقی بین المللی

بررسی امکان احقاق حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی در نظام حقوقی بین المللی

چکیده1مقدمه2
1.پرسش اصلی مسئله4
2.پیشینه تحقیق4
3.فرضیه پژوهش4
4.سازمان‌دهی پژوهش5
5.اهداف تحقیق5
6.روش تحقیق5
بخش اول6
بررسی مفهوم, محتوا و ویژگیهای حقوق اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی6
فصل اول :7
حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی به عنوان حقوق بشر7
گفتاراول : نظام حقوق بشر و جایگاه حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی7
گفتار دوم :تحول حقوق بشر و افزایش توجه به حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی11
گفتار سوم : بررسی محتوای حقوق اقتصادی, اجتماعی و…

بررسی اشاعه و آثار آن در مالکیت از منظر فقه شیعه و حقوق ایران

بررسی اشاعه و آثار آن در مالکیت از منظر فقه شیعه و حقوق ایران

بررسی اشاعه و آثار آن در مالکیت از منظر فقه شیعه و حقوق ایران

فهرست مطالبعنوان صفحه
 چكيده1
مقدمه2
فصل اول4
کلیات4
1- كليات5
1-1- بیان مسئله5
1-2- سؤالات تحقیق9
1-3- فرضیات تحقیق9
1-4- اهداف تحقیق9
1-5- روش انجام تحقیق9
1-6- پیشینه‌ی تحقیق10
1-7- معانی اشاعه11
1-7-1- اشاعه در لغت11
1-7-2- اشاعه دراصطلاح فقه11
1-7-3- اشاعه در اصطلاح حقوق12
1-7-4- تعریف اشاعه12
1-8- مورد اشاعه (یا موضوع )12
1-9- اسباب اشاعه13
1-9-1- ارث13
1-9-2- عقد13
1-9-4- حیازت مباحات14
1-10- مفهوم اشاعه14
1-10-1- تحلیل مالکیت به اشتراک یا مشاع14
1-10-2- اشاعه در بیع جزء مشاع…

بررسی احکام مثلی و قیمی بودن مال جبران خسارت word

بررسی احکام مثلی و قیمی بودن مال جبران خسارت word

بررسی احکام مثلی و قیمی بودن مال جبران خسارت word

چکیده : یکی از تقسیم بندی های مال تقسیم آن به اموال مثلی و قیمی می‌باشد ، بدیهی است که بر هر یک از تقسیمات مال آثار و فوایدی مترتب است . با بررسی قانون مدنی و سایر قوانین و آئین‌نامه های اجرایی مشخص می شود که فایده این تقسیم بندی در نحوه جبران خسارت می‌باشد ، زیرا بهترین روش جبران خسارت اعاده وضعیت زیاندیده به حالت قبل از تلف مال می‌باشد و این امر میسر نمی‌شود مگر در صورتی که ماهیت مال تلف شده شناسایی و مثل آن در صورت مثلی بودن و…

بررسی اجرای کنوانسیون های چهار گانه ژنو و نقض حقوق بشر دوستانه در فلسطین

بررسی اجرای کنوانسیون های چهار گانه ژنو و نقض حقوق بشر دوستانه در فلسطین

بررسی اجرای کنوانسیون های چهار گانه ژنو و نقض حقوق بشر دوستانه در فلسطین

چکیدهموضوع این پژوهش بررسی اجرای کنوانسیون های چهار گانه ژنو و نقض حقوق بشر دوستانه در فلسطین می باشد. مسئله اشغال نظامی از پیامدهای مهم جنگ است. منابع حقوق بین المللی اشغال شامل منابع قراردادی عبارت، از مقررات لاهه 1899 و 1907، کنوانسیون چهارم ژنو و پرتکل الحاقی 1977 همچنین حقوق بین الملل عرفی، قطعنامه های شورای امنیت و آراء محاکم بین المللی می باشد. اسرائیل از ابتدای اعلام موجودیت همواره حقوق بین الملل را در مناطق اشغالی فلسطین نقض کرده است….

ضمان از منظر فقه امامیه و نظام بانکیword

ضمان از منظر فقه امامیه و نظام بانکیword

ضمان از منظر فقه امامیه و نظام بانکیword

فهرست مطالبعنوان صفحه
چكيده1
مقدمه2
فصل اول: کلیات
1- كليات5
1-1- طرح تحقيق5
1-1-1- بيان مسأله5
1-1-2- پرسش اصلی تحقیق8
1-1-3- فرضیه‌های تحقیق8
1-1-4- اهداف تحقیق8
1-1-5- سوابق تحقیق9
1-1-6- جنبه نوآوري تحقيق12
1-1-7- روش تحقيق12
1-1-8- محدوديت‌ها و مشكلات12
1-2- بررسی معنا و مفهوم ضمان13
1-3- انواع ضمان15
1-3-1- تعریف ضمان معاوضی16
1-3-2- ماهیت ضمان معاوضی و تفاوت آن با ضمان تلف17
1-4- قاعده‌ی ضمان ید19
1-4-1- مستندات قاعده‌19
1-4-1-1- بنای عقلا19
1-4-1-2- سیره20
1-4-1-3- حدیث…

انواع تحریم های بین المللی و روشن ساختن مشروعیت یا عدم مشروعیت آنها از دیدگاه حقوق بین الملل و حق

انواع تحریم های بین المللی و روشن ساختن مشروعیت یا عدم مشروعیت آنها از دیدگاه حقوق بین الملل و حق

انواع تحریم های بین المللی و روشن ساختن مشروعیت یا عدم مشروعیت آنها از دیدگاه حقوق بین الملل و حق

 چکیدهامروزه تحریم های بین المللی به عنوان ابزاری برای اعمال فشار اقتصادی بر کشورها از سوی جامعه جهانی در جهت تعدیل در سیاست ها و رفتار آنها مطرح است. در حال حاضر این نقش به شورای امنیت سازمان ملل متحد که مسئولیت حفظ صلح و امنیت بین المللی را بر اساس منشور ملل متحد بر عهده دارد، واگذار شده است. در خصوص اینکه تحریم های بین المللی چه آثاری را در پی دارند بستگی به اهداف مورد نظر کشور تحریم کننده یا سازمان ملل دارد. اکثر این تحریم ها اگر چه…

فروش گلس به قیمت مناسب با ارسال رایگان